chuẩn mức kiến thiết lớp học mầm non khi họa tiết thiết kế lớp học ở cấp bậc mầm non, các trường phải ghi chú một trong những tiêu chuẩn như sau:

Một trường mầm non cần phải có một cách đầy đủ từ 3 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên trên. Sỉ số trẻ học rất nhiều hơn 50 bé bỏng và không được vượt quá 20 nhóm trẻ, hạn chế tình trang quá tải hoặc suy giảm không gian lớp học.

ví như một lớp học ko đủ 50% số trẻ thì nhà trường thậm chí tiến hành ghép nhóm hay ghép lớp.

Ở những khoanh vùng miền núi, vùng sâu hay vùng xa thì tùy vào điều kiện chi tiết để tổ chức điểm trường mầm non bằng cách thêm các nhóm trẻ, các lớp chiếc giáo bên trên địa phận không giống nhau.

những trường mầm non cần phải xây đắp đầy đủ không gian cho trẻ học tập, vui chơi giải trí.

đối với khoanh vùng nông thôn, diện tích S sử dụng của lớp học mầm non cần tối thiểu là 12m2/bé. Ở khu vực thành thị thì diện tích S sử dụng lớp học là 8m2/bé.

trường hợp các trường với tầng thì việc thiết kế cầu thang là nhân tố vô cùng trực tiếp. Chúng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về độ dốc, chiều rộng và độ cao. Thêm vào đó, tay vịn rất cần được an toàn, phải cao từ 0,5 tới 0,6m & lan can ko được thấp hơn 90cm.

dựa vào tiêu chuẩn kiến tạo lớp học mầm non, những trường sẽ thiết kế con số lớp học, lượng giảng viên và tiêu chí tuyển sinh cho riêng mình. Theo đó, ở bên cạnh việc kiến tạo chuẩn mức riêng cho trường mầm non của bản thân mình thì việc trang trí phòng học của lớp học mầm non cũng được nhiều trường quan tâm.

Một trường mầm non được thiết kế theo phong cách đẹp, cơ sở vật chất khang trang cũng chính là các tiêu chí mật thiết để những bậc cha mẹ căn cứ vào đó để chọn lựa trường mầm non cho con trẻ của mình.

https://thanhhamuongthanh.vn https://500px.com/p/thanhhamuongthanh?view=photos https://speakerdeck.com/muongthanh https://unsplash.com/@thanhhamuongthanh https://www.twitch.tv/thanhhamuongthanh https://id.pr-cy.ru/user/profile/id/1007770/#/profile https://openlibrary.org/people/thanhhamuongthanh1178


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-08 (月) 17:55:43 (197d)