Phương Trung Green cung cấp dịch vụ cây xanh và sản phẩm cây xanh như bảo dưỡng cây xanh, thiết kế, thi công trồng cây xanh, với hơn 10 năm kinh nghiệm. Sứ mệnh của Phương Trung Green là đem đến môi trường xanh - sạch đẹp - thân thiện với môi trường cho từng doanh nghiệp, tổ chức và mọi cá nhân hoặc gia đình. Với giá trị cốt lõi "Chất lượng để chia sẻ" Phương Trung Green sẽ phục vụ một cách có tâm và có tầm nhất.

#phuongtrunggreen #cayxanh #phuongtrungcayxanh #canhquanphuongtrung Địa chỉ liên hệ: Website: https://phuongtrunggreen.com/ SĐT: 0974 222 759 Email: Phuongtrunggreen.info@gmail.com Địa chỉ: Hẻm ÔTÔ 249 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9. My maps: https://goo.gl/maps/ks1XYKQydgkgGsyC6 My socials: https://qiita.com/phuongtrunggreencom https://kuwestions.248am.com/user/phuongtrunggreencom https://leetcode.com/phuongtrunggreen/ https://www.hdvietnam.com/members/phuongtrunggreencom.2057787/ http://www.aideapple.com/membre/phuongtrunggreencom https://public.tableau.com/app/profile/phuongtrunggreen?authMode=activationSuccess https://guides.co/p/phuongtrunggreencom https://pubhtml5.com/homepage/xhkd https://bit.ly/3pmhBEd https://www.diigo.com/user/phuongtrung https://ello.co/phuongtrunggreencom https://reedsy.com/discovery/user/phngtrunggreen https://osf.io/4szv2/ https://addwish.com/phuongtrunggreencom https://band.us/band/86009714/intro https://www.youmagine.com/phuongtrunggreencom/designs https://roundme.com/@phuongtrunggreencom/about https://www.bigpictureclasses.com/users/phuongtrunggreencom https://www.lifeofpix.com/photographers/phuongtrunggreencom/ https://en.eyeka.com/u/phuongtrunggreen https://artmight.com/user/profile/352018 http://atlas.dustforce.com/user/phuongtrunggreencom https://www.crunchyroll.com/user/phuongtrunggreencom https://www.ulule.com/phuongtrunggreen/#/projects/followed https://pinshape.com/users/1756914-phuongtrunggreencom https://www.designspiration.com/phuongtrunggreen/saves/ https://www.penname.me/@phuongtrunggreen https://www.theoutbound.com/phuongtrunggreencom https://peatix.com/user/10556500/view https://clyp.it/user/avnd5vxb https://www.wpgmaps.com/forums/users/phuongtrunggreencom/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-12-04 (土) 02:50:57 (259d)