Vinhomes Wonder Park hay còn đc m?i cá nhân g?i v?i tên Vinhomes Đan Ph??ng bao g?m t?t c? các phân khu tòa nhà thi?t k? ki?n thi?t Tân truy?n th?ng lâu đ?i cu?i ngu?n sang tr?ng, đ?t trong t?ng th? d? án mang đ?m Màu s?c Châu Âu hài hòa, tinh t?.

D? án đc chi tiêu xây d?ng b?i T?p đoàn VINGROUP ? T?p đoàn kinh t? t? nhân đa ngành hàng đ?u Vi?t Nam v?i các tên th??ng hi?u khét ti?ng Vincom, Vinhomes, Vinpearl, Vinschool…:

V? TRÍ D? ÁN
D? án Vinhomes Wonder Park t?a l?c t?i 4 xã Tân H?i, Tân L?p & xã Liên Hà, Liên Trung, huy?n Đan Ph??ng, thành ph? Hà N?i.

Phía B?c giáp khu gi?i quy?t và x? lý rác th?i theo quy ho?ch chung xã Tân L?p;
Phía Nam b?ng giáp huy?n Hoài Đ?c ? t?nh Hà N?i;
Phía Đông báo giáp huy?n T? Liêm ? Hà N?i;
Phía Tây báo giáp đ??ng quy ho?ch 33m và khu dân c? hi?n h?u.
T? Vinhomes Wonder Park Đan Ph??ng d?ch r?i thu?n l?i t?i b?n xe M? Đình, c?u Nh?t Tân, c?u Thăng Long. Trong t??ng lai s? hình thành kh?i h? th?ng đ??ng s?t đô th? tuy?n Nh?n ? Ga Hà N?i, thu?n l?i vào n?i thành. Ngoài ra, qu?c l? 32 g?n nhi?u tr??ng đ?i h?c, cao đ?ng l?n nh? Đ?i h?c Công nghi?p, Đ?i h?c Qu?c gia, đ?i h?c Th??ng M?i…

K?t n?i v?i nh?ng đ?a đi?m sau r?t thu?n tiên cho công vi?c di chuy?n:

10′ t?i khu Ngo?i giao đoàn, H? Tây
20 phút đ? t?i trung tâm th? đô: H? G??m, Ph? c?, Ga Hà N?i,
35 Phút t?i sân bay N?i Bài (30Km đ??ng kính tr?ng cao t?c)
G?n nh?ng tr??ng h?c l?n nh?: Đ?i h?c qu?c gia, ĐH S? ph?m, ĐH Th??ng M?i,…
S? h?u nh?ng tuy?n đ??ng giao thông huy?t m?ch, cùng h? th?ng cao t?c, metro tân ti?n liên k?t t?i nh?ng t?nh lân c?n trong khoanh vùng

TI?N ÍCH D? ÁN
V?i đ?ng c?p và sang tr?ng & uy tín c?a ch? chi tiêu Vingroup, có l? Vinhomes Wonder Park s? đc chi?m h?u m?t h? th?ng ti?n ích “ch?t l?”, tuy?t v?i nh?t nh?: Trung tâm th??ng m?i, siêu th? ti?n ích, qu?ng tr??ng r?ng l?n, công viên, skybar… giúp c? dân d? án có m?t cu?c s?ng v?n tr?n nh?t, ti?n l?i, gi?i quy?t m?i nhu c?u s?ng cao c?p, ? cao c?p, ăn cao c?p và th??ng th?c m?i th? ch?t nh?t, tuy?t v?i nh?t ngay trong lòng d? án Vinhomes Đan Ph??ng.

Ti?n tích báo giáo d?c: 2 tr??ng m?m non Vinschool; tr??ng liên c?p t? ti?u h?c đ?n THPT

Ti?n ích mua s?m & nh?ng d?ch v? khác: Trung tâm buôn bán Vincom, siêu th? Vinmart, kh?i h? th?ng nh?ng nhà hàng, d?ch v? sang ch?nh 5 sao t?i khu Nhà ph?, spa…
Ti?n ích vui ch?i, gi?i trí: Công viên kh?ng long Jura Park, công viên tr? em, clubhouse…
Ti?n ích th? thao, rèn luy?n s?c m?nh: Trung tâm th? thao ph?c h?p, phòng t?p Gym, b? b?i tr? em, b? b?i tràn vô c?c…
Ti?n ích gi?i trí th? dãn, ngh? d??ng: đ?o đ?c sách, v??n d??ng sinh, sân t?p Yoga, đ??ng kính tr?ng d?o b? ven h?…

https://trannghia.net/vinhomes-dan-phuong/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-08 (金) 15:38:14 (423d)