T?nh Thanh Hóa là m?t t?nh có đ?a th? nhi?u m? đá, n?i đây t?n t?i làng ngh? đá m? ngh? Vĩnh L?c n?c ti?ng. Đá m? ngh? n?i đây không ch? sáng bóng mà còn mang tính truy?n th?ng & ch?a đ?ng nh?ng giá tr? cao đ?p c?a nh?ng ng??i quê h??ng Thanh Hóa nói riêng và Vi?t Nam nói chung.Đ?n v?i làng ngh? ch?m kh?c đá t?nh Thanh Hóa t?i Vĩnh L?c. Làng ngh? n?i đây đã hình thành t? r?t lâu, qua đôi bàn tay c?a bi?t bao th? h?, cùng v?i các bi?n c?i thăng tr?m c?a l?ch s?. Ngh? điêu kh?c đá m? ngh? Thanh Hóa v?n đ??c l?u gi? cho đ?n hi?n nay.Tr??c đây, cùng v?i x??ng s?n xu?t đá m? ngh? Ninh Bình, x??ng đá m? ngh? Thanh Hóa ph?n l?n điêu kh?c nh?ng s?n ph?m th??ng th?y nh? ch?u c?nh, c?i đá, chân t?ng, nh?ng con gi?ng làm c?nh,... Th?i đi?m bây gi?, v?i đôi bàn tay sáng t?o c?a nh?ng ngh? nhân đá và công ngh? hi?n đ?i có th? v?a ch? tác t?i x??ng, cho dù s?n ph?m có quy mô n?ng đ?n nhi?u t?n, v?a có th? s?n xu?t linh đ?ng t?i b?t k? n?i đâu trên toàn qu?c. Các s?n ph?m: M? đá, b? c?nh,l? h??ng, cây đèn, c?t tr?, lan can đá, hàng rào đá, bia m? đá,… có th? điêu kh?c t? các lo?i đá khác nhau: Đá xanh rêu, https://jeffersonhoro.livejournal.com/profile , Đá vàng, Đá tr?ng, Đá đen, Đá Thanh Hóa, Đá Ninh Bình…V?i s? ?u ái v? ch?t li?u đá phong phú và đa d?ng t?i đ?a ph??ng. Doanh nghi?p ĐMN Ti?n L?c Phát đã ra đ?i và phát tri?n ngh? truy?n th?ng c?a Ông Cha cho đ?n bây gi?. Chúng tôi là 1 trong các đ?n v? có b? dày kinh nghi?m v? điêu kh?c các s?n ph?m đá m? ngh? v?i giá thành c?nh tranh nh?t.<img width="479" src="https://thanhhoastone.net/wp-content/uploads/2019/08/bannerdau1.jpg">V?i đ?i ngũ các b?c th?y điêu kh?c đá m? ngh? có kinh nghi?m. Đã làm nhi?u công trình l?n quan tr?ng c?a nhà n??c và doanh nghi?p. Chúng tôi t? tin là v?i nh?ng s?n ph?m c?a CT TNHH Đá M? Ngh? Ti?n L?c Phát s? làm th?a mãn m?i yêu c?u c?a quý khách t? kh?p m?i mi?n đ?t n??c.T?t c? yêu c?u xin quý khách vui lòng liên h? v? phòng kinh doanh c?a c? s? đ? đ??c gi?i đáp cũng nh? báo giá s?n ph?m mà quý khách c?n m?t cách c? th? nh?t.C? S? ĐÁ M? NGH? TI?N L?C PHÁT- Đ?a ch?: C?ng làng ngh? đá Vĩnh L?c - Thanh Hóa- Hotline: 0965 559 661- Website: https://www.behance.net/tienlocphat- Fanpage: https://www.facebook.com/LangMoDaThanhHoaDep


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-22 (金) 12:10:42 (46d)