Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c ngay trung tâm thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng khi đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i 2000ha r?ng ng?p m?n. Hàng lo?t ti?n ích và d?ch v? đ?ng c?p qu?c t? có t?i Dragon Ocean Đ? S?n, nh?m t?o nên m?t qu?n th? du l?ch đa d?ng và đ?p nh?t Vi?t Nam, mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i. Khi du l?ch Đ? S?n phát tri?n, Dragon Ocean s? tr? thành m?t đ?a danh c?a Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? r?ng h?n 480 ha này t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ??c thiên nhiên ?u đãi, đã và đang khai hoang hoàn toàn. Dragon Ocean Đ? S?n đ??c bi?t đ?n v?i bãi bi?n nhân t?o r?ng 23ha tr?i dài h?n 1km. Đ? S?n t? hào v?i đ? trong c?a n??c bi?n mà không ph?i bãi bi?n nào có đ??c do v? trí c?a nó.Tuy nhiên, n??c bi?n c?a bãi bi?n này luôn trong xanh, m?t s? c?i thi?n đáng k? so v?i Đ? S?n. Đây là tên g?i chính th?c c?a d? án khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, Thành ph? H? Chí Minh. H?i Phòng. Dragon Ocean Đ? S?n đ??c m?nh danh là khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c, d? án Dragon Ocean h?a h?n s? mang đ?n nhi?u đ?ng c?p cho Vi?t Nam. Ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng là ti?m năng và b?t đ?ng s?n đ?t giá.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-02 (火) 15:06:52 (203d)