Tôi là Đoàn Hào Kiện - CEO của phantichtaichinh.com. Phân tích tài chính là công việc quan trọng trong môi doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích tài chính để doanh nghiệp xác định lợi nhuận, nợ phải trả, thế mạnh và tiềm năng thu nhập trong tương lai. Phân tích tài chính là 1 khía cạnh quan trọng của tất cả các hoạt động thương mại vì nó cung cấp nhưng hiểu biết có thể hành động về năng lực và tiềm năng trong tương lai của tổ chức. #phantichtaichinh #taichinh Hastag: #doanhaokien #phantichtaichinh #taichinh Địa chỉ: 45 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội SĐT: 0967856432 Website: https://phantichtaichinh.com/ https://twitter.com/doanhaokien https://www.linkedin.com/in/doanhaokien/ https://www.pinterest.com/doanhaokien/ https://doanhaokien.tumblr.com/ https://www.goodreads.com/doanhaokien https://en.gravatar.com/doanhaokien https://about.me/doanhaokien/ https://doanhaokien.wordpress.com/ https://www.youtube.com/channel/UCfl83u25ibKsJs1JEVCPWcw/about https://angel.co/u/doanhaokien https://doanhaokien.blogspot.com/ https://draft.blogger.com/profile/08322853526712044430 https://www.behance.net/doanhaokien https://dribbble.com/doanhaokien/about https://flipboard.com/@doanhaokien https://www.reddit.com/user/doanhaokien https://www.producthunt.com/@doanhaokien https://www.kickstarter.com/profile/1278799612/about https://fr.quora.com/profile/Doan-Hao-Kien https://www.intensedebate.com/profiles/doanhaokien https://www.flickr.com/people/doanhaokien/ https://band.us/band/84065621/intro https://repo.getmonero.org/doanhaokien https://git.qt.io/doanhaokien https://gitlab.com/doanhaokien https://vbscan.fisica.unimib.it/doanhaokien https://git.project-hobbit.eu/doanhaokien http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1099732/Default.aspx http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/8320 http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/userId/15209 http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/60891/Default.aspx https://ludomanistudier.dk/konference/doanhaokien https://wnyblues.org/My-Blues-Society/My-Profile/userId/135904 http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/58146/Default.aspx https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/262557 http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/87230/Default.aspx http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/911241/Default.aspx http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/170223/Default.aspx https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/33258/Default.aspx http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/13970 http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/2590/Default.aspx https://mythem.es/forums/users/doanhaokien/ https://yolotheme.com/forums/users/doanhaokien/ https://www.max2play.com/en/forums/users/doanhaokien/ https://www.smartmenus.org/forums/users/doanhaokien/ https://nootheme.com/forums/users/doanhaokien/ https://tickets.momizat.com/forums/users/doanhaokien/ https://cactusthemes.com/forums/users/doanhaokien/ https://support.themecatcher.net/forums/users/doanhaokien https://www.marshmutt.com/members/doanhaokien/profile/ http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?doanhaokien http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?doanhaokien http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?doanhaokien https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?doanhaokien https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=392916_4qvqn7b4 http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?doanhaokien


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-05-16 (日) 18:12:14 (196d)