Phương Trung Green cung cấp dịch vụ cây xanh và sản phẩm cây xanh như bảo dưỡng cây xanh, thiết kế, thi công trồng cây xanh, với hơn 10 năm kinh nghiệm.
Sứ mệnh của Phương Trung Green là đem đến môi trường xanh - sạch đẹp - thân thiện với môi trường cho từng doanh nghiệp, tổ chức và mọi cá nhân hoặc gia đình. Với giá trị cốt lõi "Chất lượng để chia sẻ" Phương Trung Green sẽ phục vụ một cách có tâm và có tầm nhất.
#phuongtrunggreen #cayxanh #phuongtrungcayxanh #canhquanphuongtrung
Địa chỉ liên hệ:
Website: [[https://phuongtrunggreen.com/]] 
SĐT: 0974 222 759
Email: Phuongtrunggreen.info@gmail.com
Địa chỉ: Hẻm ÔTÔ 249 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9.
My maps: [[https://goo.gl/maps/ks1XYKQydgkgGsyC6]] 
My socials:
[[https://qiita.com/phuongtrunggreencom]]
[[https://kuwestions.248am.com/user/phuongtrunggreencom]]
[[https://leetcode.com/phuongtrunggreen/]]
[[https://www.hdvietnam.com/members/phuongtrunggreencom.2057787/]]
[[http://www.aideapple.com/membre/phuongtrunggreencom]]
[[https://public.tableau.com/app/profile/phuongtrunggreen?authMode=activationSuccess]]
[[https://guides.co/p/phuongtrunggreencom]]
[[https://pubhtml5.com/homepage/xhkd]]
[[https://bit.ly/3pmhBEd]]
[[https://www.diigo.com/user/phuongtrung]]
[[https://ello.co/phuongtrunggreencom]]
[[https://reedsy.com/discovery/user/phngtrunggreen]]
[[https://osf.io/4szv2/]]
[[https://addwish.com/phuongtrunggreencom]]
[[https://band.us/band/86009714/intro]]
[[https://www.youmagine.com/phuongtrunggreencom/designs]]
[[https://roundme.com/@phuongtrunggreencom/about]]
[[https://www.bigpictureclasses.com/users/phuongtrunggreencom]]
[[https://www.lifeofpix.com/photographers/phuongtrunggreencom/]]
[[https://en.eyeka.com/u/phuongtrunggreen]]
[[https://artmight.com/user/profile/352018]]
[[http://atlas.dustforce.com/user/phuongtrunggreencom]]
[[https://www.crunchyroll.com/user/phuongtrunggreencom]]
[[https://www.ulule.com/phuongtrunggreen/#/projects/followed]]
[[https://pinshape.com/users/1756914-phuongtrunggreencom#designs-tab-open]]
[[https://www.designspiration.com/phuongtrunggreen/saves/]]
[[https://www.penname.me/@phuongtrunggreen]]
[[https://www.theoutbound.com/phuongtrunggreencom]]
[[https://peatix.com/user/10556500/view]]
[[https://clyp.it/user/avnd5vxb]]
[[https://www.wpgmaps.com/forums/users/phuongtrunggreencom/]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS