Vojtěch Zíka: Méně šťastní utrácejí v obchodech více - iDNES.cz Rozhodování je proces výběru řešení konkrétní situace na základě dostupných informací. Čím vším je ale naše rozhodování ovlivňováno, aniž si to třeba uvědomujeme? A?proč ča Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/vyzkumy-lidske-rozhodovani-vojtech-zika-behavioralni-vedec.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-02 (土) 04:08:30 (42d)