Umělá inteligence by mohla zlepšit životní podmínky v chovech kuřat - Novinky.cz Umělá inteligence by mohla zlepšit životní podmínky kuřat chovaných ve velkochovech tím, že by naslouchala jejich kdákání. Vyplývá to z?výzkumu, o?kterém napsal list The Guardian. T Author : ČTK

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/umela-inteligence-by-mohla-zlepsit-zivotni-podminky-v-chovech-kurat-40402054.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-06 (水) 18:30:34 (41d)