Talán egy titokzatos égitest miatt, de huszonhétmillió évenként masszív fajkihalás söpör végig a bolygón - Rakéta.hu Sötét anyagot, rejtélyes, aszteroidákat eltérítő barna törpét és a földi vulkanikus tevékenységet, illetve ezek valamilyen érthetetlen együttállását sejtik Föld ciklikus tömeges fa Author : Felkai Ádám

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/talan-egy-titokzatos-egitest-miatt-de-27-millio-evenkent-massziv-fajkihalas-sopor-vegig-a-bolygon.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-12 (金) 20:06:31 (44d)