Počítač z mrtvého bobra nepřestává fascinovat internet ani po letech - iDNES.cz I když od jejího vytvoření uplynulo již více než 13 let, lidé nepřestávají vycházet z údivu nad počítačovou sestavou vytvořenou z mrtvého bobra. Na internetu lze dokonce najít pečl Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/bobr-pc-hry-pocitac-wtf.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-07 (水) 16:48:26 (63d)