Multimédia Renaultu mají novou funkci. Zrcadlení telefonu je rázem zbytečné - Auto.cz Používáte v?autě Apple CarPlay? a Android Auto? Pak s?největší pravděpodobností kvůli aplikacím jako Spotify nebo Waze. V?nových renaultech už nemusíte. Author : Stanislav Kolman

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/multimedia-renaultu-maji-novou-funkci-zrcadleni-telefonu-je-razem-zbytecne-146834.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-09 (金) 20:44:10 (60d)