Készül a világ első napelemes rendszere, 500 tonna szén-dioxidot vonhat ki a légkörből - hvg.hu Az ausztrál AspiraDAC napelemes rendszere az eddigi tesztek alapján jól működik, így már elindult az első valódi rendszer kiépítése. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220706_szen_dioxid_kivonasa_a_legkorbol_napenergia.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-06 (水) 18:58:30 (43d)