Iszonyatos égés lett az EU méregdrága metaverzuma, hat ember ment el az ünnepélyes megnyitóra - Portfolio Az EU 400 ezer dollárért hozott létre egy fiataloknak szóló metaverzum-szerű digitális teret, a 24 órás nyitóbulin azonban mindössze hatan jelentek meg - írja a Cybernews. Author : Portfolio.hu

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/iszonyatos-eges-lett-az-eu-meregdraga-metaverzuma-hat-ember-ment-el-az-unnepelyes-megnyitora-584322.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-09 (金) 21:18:08 (60d)