Dveře do minulosti staré dva miliony let. Vědci našli v Grónsku zdaleka nejstarší DNA - Echo24.cz Vědci našli v?Grónsku zdaleka nejstarší DNA. Dává jim představu o?tom, jaký byl na?severním konci ostrova život před?dvěma miliony let. Nyní pustá arktická poušť byla tehdy kraji Author : čtk

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/zpravy-svet-nejstrasi-dna-vedci-gronsko.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-08 (木) 10:08:21 (62d)