Diskuze ? Podle Microsoftu jsou už Windows 11 dostatečně odladěné, že se jich ani vlk bát nemusí - Živě.cz Diskuze pod článkem: K?vydání Windows?11 došlo začátkem října. Je to necelých devět měsíců. Od té doby operační systém doznal pár kosmetických změn, protože Microsoft jej průb Author : Petr Urban

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/default.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-26 (木) 16:54:25 (36d)