Budování čínské vesmírné stanice Tchien-kung je u konce. Úspěšně se k ní připojil poslední modul - iROZHLAS Modul Meng-tchien byl vyslán ke stanici v pondělí odpoledne místního času z kosmického střediska v Chaj-nanu za přítomnosti davu amatérských fotografů a zájemců o vesmír. Author : ČTK

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/tchien-kung-modul-cinska-vesmirna-stanice-meng-tchien_2211010411_hav.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-11-26 (土) 04:02:22 (74d)