Buď ruská země, nebo spálená poušť. Rusko si bere Záporožskou jadernou elektrárnu jako rukojmí - Novinky.cz Ruské jednotky zřejmě podminovaly Záporožskou jadernou elektrárnu. Ruský generálmajor Vareryj Vasiljev se podle agentury Interfax nechal slyšet, že buď bude na místě ?ruská země, nebo Author : David Strnad

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/bud-ruska-zeme-nebo-spalena-poust-rusko-si-bere-zaporozskou-jadernou-elektrarnu-jako-rukojmi-40405221.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-09 (火) 21:04:30 (47d)