Českému Avastu klesl v pololetí provozní zisk, čeká se převzetí firmou NortonLifeLock? - Novinky.cz Antivirová firma Avast v?pololetí vykázala meziroční pokles provozního zisku EBITDA o?7,6 procenta na 249,7 milionu dolarů, tedy asi šest miliard Kč. Tržby vzrostly o?0,2 procenta na 472 Author : Miloslav Fišer

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ceskemu-avastu-klesl-v-pololeti-provozni-zisk-ceka-se-prevzeti-firmou-nortonlifelock-40405232.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-09 (火) 20:58:31 (47d)