Óceáni hullámként álltak össze a felhők az Egyesült Államok felett - Telex Ilyen felhőképződmények inspirálhatták Vincent van Gogh Csillagos éj című festményét is. Author : Nagy Bálint

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/kelvin-helmholtz-instabilitas-felhok-egyesult-allamok-foto.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-09 (金) 21:48:09 (60d)