?Najít ho chtěl každý, my to zvládli.“ Češka objevila protein života - SeznamZpr?ávy.cz Po 18?letech práce se mezinárodnímu týmu pod vedením Kateřiny Komrskové podařilo identifikovat ?protein života“. Objev, který zaujal celý svět, může pomoct pochopit neznámé pří? Author : Lukáš Marek

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/tech-technologie-veda-najit-ho-chtel-kazdy-my-to-zvladli-ceska-objevila-protein-zivota-214538.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-09-24 (土) 21:22:33 (73d)